Logo Nord&Ne i Saltstraumen nord for polarsirkelen

Aktuelt og litt av hvert

NORD&NE deltar i prosjektet "First Mile To Better Tourism", finansiert av EU. Vi har valgt å satse på grønn mobilitet, og løfte fram alle fordelene med å ta beina eller sykkel fatt når man beveger seg rundt i Saltstraumen mellom dykkene. Film produsert av Knust Kamera ved Sondre Jensen.

NORD&NE participates in the "First Mile To Better Tourism" project, funded by the EU. We have chosen to focus on green mobility, and highlight all the advantages of walking or bicycling when moving around in Saltstraumen between dives. Film produced by Knust Kamera by Sondre Jensen.

First Mile To Better Tourism

Wolffish Soap Opera


Saltstraumens steinbiter er havnet på nettsiden til selveste Lloyd`s Register Foundation, Heritage & Education Centre.


Det kan vi takke Rose George for. Hun er engelsk forfatter og frilandsjournalist, og besøkte NORD&NE en iskald dag   våren 2023.


Les artikeln her: Lloyds Register Foundation Wolffish Soap Opera in Saltstraumen MPA


Kråkebolls kunst
Saltstraumen barnehage på besøk
Kråkebolle kunst overleveres til Statsforvalter Nordland
Innbydelse utstilling Livet under vann i Saltstraumen 22 juni 2023

Glad i å spille kort? 


NORD&NE har nå vår egen kortstokk med 52 bilder fra livet under vann i Saltstraumen.

Selve malstraumen er joker så klart.

Fotograf Vebjørn Karlsen.


Vi selger så klart til alle som vil ha


175 kr

NORD&NE har fått æren av å bli et av Iris Salten sine "Grønne portretter".


Det resulterte i en liten filmsnutt, og to artikler. Link til artiklene finner du under her. Filmen og den første artikkelen handler om å verne det vi ikke ser, og om søppelproblematikken fra fritidsfiske i Saltstraumen marine verneområde.


Artikkel nr to er et drama på dypet  - beretningen om livet til steinbiten Pernille som vi har fulgt med på nå over flere år. 


Iris Salten artikler:

  1. Om-a-verne-det-vi-ikke-ser
  2. Oss-pa-bunnen-drama-fra-dypet


Mandag 22. August 2022

NordNorsk Reiseliv på besøk

  

Et trivelig besøk i juni fra Marie, Digital Storyteller, resulterte i denne filmen om NORD&NE og Saltstraumen.


Følg linken under her for å se hele artikkelen om Saltstraumen og mye interessant om Nord-Norge:

https://nordnorge.com/en/artikkel/saltstraumen-is-the-worlds-strongest-tidal-current/

Torsdag 11. Aug 2022

Visit Norway på besøk

  

En nydelig junidag sammen med Visit Norway resulterte i denne supre artikkelen om Saltstraumen:

Dykker kommer opp på Kvitberget

 Lørdag 19. Juni 2021

Ærfuglbarnehage på besøk

De siste dagene har en ærfuglbarnehage beita rundt brygga. De små nøstene er godt passet på av 3-4 voksne. Ærfuglene virker trives i nærheten av oss når vi jobber med vårt og lar de holde på med sitt. Det kjennes stort å få jobbe fredelig sammen med disse småkaklende store og små skapninger. 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 

This week, a common eider nursery has grazed on the pier every day. The eider seem to like to be around us when we work with ours and let them do their thing. It feels great to work peacefully together with these creatures. 

Onsdag 28. Juni 2023

Lørdag  6. Mars 2021

NORD&NE intervjuer

  

ERLING SVENSEN, fotografen bak oppslagsverket «Dyreliv i havet»

  

Når jeg sier Saltstraumen, hva dukker opp for ditt indre blikk da?

≈ En eksplosjon av farger og dyreliv, overveldende.

Når starta du å dykke?

≈ 1976.

Hvor manga ganger / hvor lenge har du dykka i Saltstraumen?

≈ I alt blir det vel omtrent 10-12 uker, over mange år. Første gang på 90-tallet.

Hvorfor kommer du tilbake til Saltstraumen gang etter gang?

≈ Svaret er det samme som på første spørsmål. Det er fantastisk her, og som regel god sikt. Et eldorado for makro- og vidvinkelfoto. Dykkingen er i verdensklasse. På min topp 10 liste over beste steder å dykke i verden, er to norske, og Saltstraumen er en av dem. Skarnsundet er det andre. Skarnsundet er forøvrig også et marint verneområde uten vern, som Saltstraumen.

Hva betyr dykking for deg?

≈ Biologien, fotograferinga og dykkinga er en samlet pakke for meg, dykk uten kamera er ikke interessant. Det å kikke på biologien, dokumentere, samle arter, finne nye ting er det som fascinerer meg. Å lete etter spesielle ting, som dyrs oppførsel, adferd jeg ikke har sett før. Jeg er interessert i alt liv, både plante og dyreliv, også på land. Hele livet har jeg vært sånn.

Hvilket kamerautstyr bruker du?

≈ Nikon D850, i Subal undervannshus, to INON blitser. Favorittobjektiv 105 mm. For meg er 98 av 100 dykk makro. I Saltstraumen blir det gjerne ett dykk med vidvinkel for å få habitatbilder.

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

NORD&NE interviews

  

ERLING SVENSEN, the photographer behind the encyclopedia «Dyreliv i havet»

  

When I say Saltstraumen, what pops up in your mind?

≈ An explosion of colours and wildlife, overwhelming.

When did you start diving?

≈ 1976.

How many times, or how long have you been diving in Saltstraumen?

≈ In total, it will probably be about 10-12 weeks, over many years. First time was in the 90s.

Why do you come back to Saltstraumen time and time again?

≈ The answer is the same as the first question. It is fantastic here, and usually good visibility. An eldorado for both macro and wide angle photography. The diving is world class. On my top 10 list of best places to dive in the world, there are two Norwegian dive-destinations, and Saltstraumen is one of them. Skarnsundet is the other. Skarnsundet is also a marine protected area without protection, such as Saltstraumen.

What does diving mean to you?

≈ Biology, photography and diving are a complete package for me. Diving without a camera is not interesting. What fascinates me is looking at biology, documenting, collecting species, finding new things. Looking for special things like animal behavior, behaviors I have not seen before. I am interested in all life, both plant and animal life, also on land. I've been like that all my life.

What camera equipment do you use?

≈ Nikon D850, in a Subal underwater housing, two INON flashes. Favorite lens is 105 mm. For me 98 out of 100 dives is macro. In Saltstraumen, I often dive one dive with a wide angle to get habitat images.


Follow him on FB ≈ Dyreliv i havet

Søndag 28. Februar 2021

NORD&NE intervjuer

  

VEBJØRN KARLSEN, fotografen bak stort sett alt av bilder NORD&NE bruker.

  

Når vi sier Saltstraumen, hva dukker opp for ditt indre blikk da?

≈ Når du stikker hodet under vann og ser dette teppet med dyr på dyr som ligger i tykke lag på bunnen.

Når starta du å dykke?

≈ I april 1972 var jeg ferdig med mitt dykkerkurs, og fikk en blå papirlapp hvor det sto at jeg var sertifisert froskemann fra Polardykk froskemanns-skole.

Hvor lenge har du dykka i Saltstraumen, og omtrent hvor mange dykk har du her?

≈ Begynte å dykke i Saltstraumen i -82. Antall dykk blir et estimat, er jeg forsiktig så blir det ca 1200, om jeg ønsker å skryte på meg noe så ca 1500. Noe mellom der er nok riktig.

Hvorfor kommer du tilbake til Saltstraumen, og dykker på samme sted gang etter gang?

≈ Noe av det som gjør dette området så spennende er at det er en biologisk «hot spot». Hver gang vi tar oss vann over hode her så har vi muligheten til å finne noe helt nytt. Her er det art på art, arter skjuler arter, på en måte som jeg aldri opplever andre plasser. Jeg er så privilegert at jeg har verdens råeste og flotteste dykkested rett utenfor min stuedør.

Hva betyr dykking for deg?

≈ Jeg liker å være i naturen. Har dere noen ganger tenkt på dette med å «gå ut i naturen»? Det er jo helt feil, vi går inn i naturen. Og som dykker går vi virkelig inn i naturen, vi lar den omslutte oss på en nokså brutal måte. Vi er veldig prisgitt naturen og dens lover, gjør vi en feil så kan vi bli alvorlig straffet. Så dykking for meg handler nok mye om mestring, i et samspill med elementet.

Har du noen bilder fra Saltstraumen som betyr noe spesielt for deg, som du vil dele her?

≈ Hvor mange har du plass til? Jeg har flere tusen som jeg ønsker å dele.

Hvilket kamerautstyr bruker du?

≈ Nikon D800 i Subal hus, av blitser bruker jeg nå Sea&Sea YS-D3.

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

NORD&NE interview

  

with VEBJØRN KARLSEN, who is the photographer of almost all of the pictures NORD&NE uses.

  

When we say Saltstraumen, what appears to your inner gaze?

≈ When you stick your head under water, this blanket with animals on animals lying in thick layers on the bottom.

When did you start diving?

≈ In April 1972, I finished my diving course, and received a blue piece of paper stating that I was a certified frogman from Polardykk frogman school.

How long have you been diving in Saltstraumen, and approximately how many dives do you have here?

≈ Started diving in Saltstraumen in 1982. The number of dives is an estimate, if I am careful it will be about 1200, if I want to brag, about 1500. Something in between is probably correct.

Why do you come back to Saltstraumen, and dive in the same place again and again?

≈ One of the things that makes this area so exciting is that it is a biological "hot spot". Every time we take water over our heads here, we have the opportunity to find something completely new. Here it is species upon species, species hides species, in a way that I never experience anywhere else. I am so privileged that I have the world's rawest and most beautiful dive site right outside my living room door.

What does diving mean to you?

≈ I like being in nature. Have you ever thought about this "going out into nature"? It is completely wrong, we go into nature. And as a diver we really go into nature, we let it envelop us in a rather brutal way. We are very much at the mercy of nature and its laws, if we make a mistake we can be severely punished. So diving for me is probably a lot about mastery in an interaction with the element.

Do you have any photos from Saltstraumen that mean something special to you, that you want to share here?

≈ How many do you have room for? I have several thousand that I want to share.

What camera equipment do you use?

≈ Nikon D800 in Subal hus, of flashes I now use Sea & Sea YS-D3.


Follow Vebjørns work about Saltstraumen Marine Park on FB

Torsdag 18. Februar 2021

NORD&NE dykka på Ørnneset i dag, for å plukke søppel.

Undervannsfoto Vebjørn Karlsen

 ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

NORD&NE dived Ørnneset today, to do a clean-up.

Underwater photo Vebjørn Karlsen

Tisdag 9. Februar 2021

NORD&NE begynner komme i orden på Saltbrygga. Felles resepsjon/briefingområde med Arctic Salt nærmer seg ferdig. Kompressorrom og verksted er allerede klart og tatt i bruk. Vi trives fantastisk godt her nede ved straumen, vi har på havna på akkurat rett sted. Når været tillater oss å jobbe utendørs, er det skylle- og tørkeanlegg som skal etableres.

 ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

NORD&NE is starting to feel «at home» at Saltbrygga. The common reception / briefing area with Arctic Salt is soon ready. The compressor room and work shop are already ok. We feel we really have found the right place for NORD&NE, here close to the whirlpools. When the weather allows us to work outdoors, rinsing and drying facilities will be established.