Logo Nord&Ne i Saltstraumen nord for polarsirkelen

PADI OPEN WATER KURS - NYBEGYNNERKURS


Open Water kurs våren 2024 med NORD&NE.

Dato settes opp i januar 2024.PRIS: 5.950 kr


Påmelding kurs, kontakt oss.


Depositum på 1.000 kr betales når eLearning kode bestilles, resten betales ved kursstart.


Dykkeutstyr inngår i kurs, bortsett fra dykkermaske, svømmeføtter, snorkel og hansker. Dette kan kjøpes hos oss til en pakkepris på 3.175 kr (ordinær pris 3.535 kr). 

PADI logo

NORD&NE tilbyr PADI Open Water-kurs ≈ neste kurs blir vår 2024. Dato kommer i januar 2024.


Vi tilbyr kveld- og helgekurs for nybegynnere. Kurset består av en teorikveld. Deretter bassengtrening i Nordlandsbadet en kveld og øvelser i havet på grunt vann en halv dag. Dykk i havet en lørdag og søndag, to dykk per dag i tørrdrakt. Første dag max 12 meter dypt, deretter ned mot 18 meter. Videre behøves ytterligere to kvelder, alternativt en helgedag, for de 2 siste dykkene. Totalt inneholder kurset 6 dykk i havet.


Det er max 4 personer på hvert kurs, så begrenset plass. Påmelding seinest en uke før. Kode til digitalpakke bestelles hos NORD&NE. Det må være minst 2 elever for at kurset kan gjennomføres.  


Viktig - du må bestille tid hos lege for en helseundersøkelse før kursstart. En egen Medisinsk Erklæring skal underskrives  av legen, hvor hen godkjenner at du er ok for å dykke. Du får tilsendt denne på mail fra oss ved påmelding. Du får ikke delta på bassengtreningen før du har fått legens godkjenning. Vi har samarbeid med dykkerlege som kan ordne dette; Stian Holmvik, Bodin legekontor, 75 50 70 40. Bestill tid gjerne minst en uke før. 

Timeplan Open Water-kurs(eksempel) 

 • Mandag kl 17 - teorikveld og prøving av utstyr i Saltstraumen, ses på NORD&NE. Før teorimøtet må du ha fullført PADI eLearning, med film, quiz og eksamen. Tilgang til eLearning får du fra oss via en link. 
 • Tirsdag uka etter kl 16.30 - Bassengtrening. Vi møtes ved Nordlandsbadet. Ta med badeklær, ekstra shorts og en t-skjorte. 
 • Lørdag dagtid - øvelser i havet intro til tørrdrakt på grunt vann. Vi møtes på NORD&NE. Ta med ullundertøy for å ha under tørrdrakten, varme klær.
 • Lørdag og søndag påfølgende uke - dykk 1-4 i havet, 2 dykk om dagen. Samling på NORD&NE kl 9.30 for pakking av utstyr. Når vi har pakket utstyr og er klar, drar vi til en dykkeplass med gode forhold for de første dykkene. Det blir mest sannsynlig Krakvika eller Ersvika. Ta med ullundertøy for å ha under tørrdrakten, varme klær mellom dykkene, samt mat og drikke. 
 • Tirsdag og onsdag - dykk 5-6 i havet. Samling på NORD&NE ca kl 17 for pakking av utstyr osv. Generell info: 

Vi bor i Nord-Norge så det må tas forbehold om vær. 

Tørrdraktskurs

Har du kun dykket i våtdrakt i varme strøk?

Lær deg å dykke varmt og godt i tørrdrakt her oppe i kalde nord.


Tørrdraktkurset inneholder 2 dykk i havet. Du lærer oppdriftskontroll i tørrdrakt, øvelser for hvordan håndtere luft i beina, og andre teknikker som kreves for tørrdraktdykking. Kort teori om ulike typer tørrdrakter, og bruk og vedlikehold av tørrdrakt. Teoribok inngår i kurset.


Varme klær for å ha under tørrdrakten inngår ikke, dette må du ha med selv. Lurt å ta med ombytte, og varme klær å ta på mellom dykkene. Husk også litt mat og drikke.


Kurset kan settes opp etter ønske og etterspørsel.

PRIS 2.500 kr


Påmelding kurs, kontakt oss.


Priset inkl. eLearning og sertifikat. Depositum på 1.000 kr betales når eLearning kode bestilles.


Dykkeutstyr inngår i kursen. Varme klær for å ha under tørrdrakten inngår ikke, dette må du ha med selv.

Dry suit course

Have you only been diving in a wet suit in warm water?

Learn how to dive warm in a dry suit up here in the cold north.


The dry suit course includes 2 dives in the sea. You will learn buoyancy control in a dry suit, exercises for how to manage air in the legs, and other techniques required for dry suit diving. Short theory about different types of dry suits, and use and maintenance of dry suits. Theory book is included in the course.


Warm clothes to wear under the dry suit are not included, you must bring this yourself. It's a good idea to bring a change of clothes and warm clothes to put on between dives. Also remember some food and drink.


The course can be set up on request.

PRICE NOK 2,500


Course registration, please contact us.


The price includes eLearning and certificate. A deposit of NOK 1,000 is paid when the eLearning code is ordered.


Diving equipment is included in the course. Warm clothes to wear under the dry suit are not included, you must bring this yourself.

PADI logo

PADI Advanced Open Water Diver


Det neste steget

Vil du vite hvordan det er å dykke ned til 30 meter? Lære bedre bruk av svømmeføttene, hvordan finne fram under vann, og dykke i strøm?


Da er PADI Advanced Open Water Diver (AOW) aktuelt for deg. Kurset er en fortsettelse av Open Water, men det går mer i dybden bokstavlig talt, og man lærer seg mer om det å dykke. Kurset består av 5 dykk, hvor 2 tema er obligatorisk: Dypdykk og navigasjon. Her i Saltstraumen har vi også lagt inn strømdykk som obligatorisk. Valgfrie tema er nattdykk, liv under havet, spesialisering i oppdriftskontroll og bruk av svømmeføtter, foto/video og søk og heving. 


Du kan starte på kurset direkte etter gjennomført nybegynnerkurs (OW). Det  kreves ikke noe antall dykk annet enn at du er sertifisert OW-dykker. Det er ikke teorieksamen på kurset.


Før kurset skal du lese og signere PADIs dokument for vidare utdanning. Les gjenom den medisinske erklæringen, og svarer du JA på et av spørsmålene, må du uppsøke din fastlege for kontroll.


For å delta må du være serifisert PADI Open Water Diver eller ha tilsvarende utdanning i annen organisasjon. Har du ikke tørrdraktskurs, kan opplæring i dykking i tørrdrakt kombineres med AOW-kurset, det blir da totalt 6 dykk, pris 5.950 kr inkludert leie komplett utstyr.


PRIS: 3.450 kr


Påmelding kurs, kontakt oss.


Priset inkl. eLearning og sertifikat. Depositum på 1.000 kr betales når eLearning kode bestilles.


Mange har eget dykkeutstyr når de tar dette kurset, men du kan også leie utstyr av oss. Leie av utstyr for hele kurset er 850 kr, det inkluderer komplett utstyr til alle 5 dykk.

The next step

Do you want to know what it's like to dive down to 30 metres? Learn better use of your fins, how to find your way underwater, and dive in the current?


Then the PADI Advanced Open Water Diver (AOW) is for you. The course is a continuation of Open Water, but it literally goes deeper, and you learn more about diving. The course consists of 5 dives, of which 2 topics are compulsory: Deep diving and navigation. Here in Saltstraumen, we have also included current diving as compulsory. Optional topics are night diving, underwater life, peak performance buoyancy, photo/video and search and recovery .


You can start the course directly after completing the Open Water course. There is no number of dives required other than you are a certified Oen Water diver. There is no theory exam on the course.


Before the course, you must read and sign PADI’s continue  education document. Read through the medical statement, and if you answer YES to one of the questions, you must see your GP for a check-up.


To participate, you must be a certified PADI Open Water Diver or have equivalent training in another organization. If you do not have a dry suit course, training in diving in a dry suit can be combined with the AOW course, there will then be a total of 6 dives, price NOK 5,950 including rental of complete equipment.

PRICE: NOK 3.450


Course registration, please contact us.


The price includes eLearning and certificate. When a deposit of NOK 1,000 is paid then the eLearning code will be sent over.


Many divers have their own diving equipment when they take this course, but you can also hire equipment from us. Rental of equipment for the entire course is NOK 850, which includes complete equipment for all 5 dives.

PADI logo

PADI RESCUE KURS


Dette er kurset hvor fokus flyttes fra deg selv til dykkerne rundt deg.

Du får lære førstehjelp, hvordan hjelpe deg selv og andre dykkere både over og under vann, og hvordan forhindre ulykker gjennom å være oppmerksom på meddykkere før dere går i vannet.


Kurset starter med EFR, førstehjelp. Det tar 2-3 timer forarbeid hjemme med eLearning, og 45 minutter praktiske øvelser på NORD&NE. Om du har gjennomført førstehjelpskurs innen de 2 siste årene og har dokumentasjon på det, trenger du ikke ta det på nytt hos oss.


Selve rescuekurset består av en teorikveld, og 2-3 dager i havet med praktisk trening og øvelse på ulike ulykkesscenarier. Tid trengs til egenstudie via eLearning før teorikvelden. Det er teorieksamen.


KURSPLAN (eksempel)


 • EFR kurs/refresh, torsdag 16-17 i Saltstraumen, eLearning må være gjennomført på forhånd.
 • Rescue teorikveld: torsdag kl 17 - ca 20 i Saltstraumen, eLearning med spørsmål skal være gjennomgått i forkant. Godt forarbeid gir mer interessante diskusjoner og bedre utbytte av kurset.
 • Praktisk trening i havet ettermiddag/kveld fredag kl 16.30 i Saltstraumen. Videre trening i havet lørdag og søndag, samling kl 9. Regn med hele dager.


For å delta må du være sertifisert PADI Advanced Open Water Diver, eller ha tilsvarende utdanning fra annen organisasjon.

PRIS: 4.450 kr for Rescue & ca 1.000 kr for EFR


Påmelding kurs, kontakt oss.


Pris inkl. eLearning og sertifikat. Depositum på 1.000 kr betales når eLearning kode bestilles.


Kurset har et max antall deltagere, og vi må ha minst 2 elever for å kunne holde kurset.


Mange har eget dykkeutstyr når de tar dette kurset, men det går også å leie utstyr av oss. Leie av utstyr for kurset er 850 kr for komplett set.


This is the course where the focus shifts from yourself to the divers around you.

You will learn first aid, how to help yourself and other divers both above and below water, and how to prevent accidents by being aware of fellow divers before entering the water.


The course starts with EFR, first aid. It takes 2-3 hours of preparatory work at home with eLearning, and 45 minutes of practical exercises at NORD&NE. If you have completed a first aid course within the last 2 years and have documentation of it, you do not need to take it again with us.


The rescue course itself consists of a theory evening, and 2-3 days in the sea with practical training and practice in various accident scenarios. Time is needed for self-study via eLearning before the theory evening. It is a theory exam.


COURSE SCHEDULE (example)


 • EFR course/refresh, Thursday meeting at 16-17 in Saltstraumen, eLearning must be completed in advance.
 • Rescue theory evening: Thursday meeting at 17 to ca 20 in Saltstraumen, eLearning with questions must be reviewed beforehand. Good preparatory work leads to more interesting discussions and better benefit from the course.
 • Practical training in the sea afternoon/evening Friday meeting at 16.30 in Saltstraumen. Further training in the sea on Saturday and Sunday, meeting at 9. We will use the day for the course.


         To participate, you must be a certified PADI Advanced Open Water Diver, or

         have equivalent training from another organization.

PRICE: NOK 4,450 for Rescue & approx. NOK 1,000 for EFR


Course registration, please contact us.


Price incl. eLearning and certificate. When a deposit of NOK 1,000 is paid then the eLearning code will be sent over.


The course has a maximum number of participants, and we must have at least 2 students to run the course.


Many people have their own diving equipment when they take this course, but it is also possible to hire equipment from us. Rental of equipment for the course is NOK 850 for a complete set.

PADI logo