Logo Nord&Ne i Saltstraumen nord for polarsirkelen

NORD&NE

  

NORD&NE ble født høsten 2020. Vi holder til i Saltbrygga, sammen med Arctic Salt. Selv om NORD&NE er ny, har eierne dykket, guidet og undervist i Saltstraumen i mer enn 10 år. Vårt fokus er at våre gjester på en trygg og sikker måte skal få oppleve vakre og ville Saltstraumen under vann, og komme opp med strålende øyne og hodet fullt av fargerike bilder. Vi ønsker også å formidle kunnskap om og bidra til å ta vare på det mangfoldige og unike dyrelivet her i Saltstraumen marine verneområde.

Fredric Ihrsen

  

PADI Master Instructor som har jobbet heltid med dykking siden 2004. Fredic har guidet dykkere og snorklere i Saltstraumen siden 2008.

  

Sertifisert for å serve ScubaPro, Apeks, Aqualung og Poseidon-ventiler. Sertifisert trykkprøving tanker, service kraner, og oksygenvasking tanker. 


 

Borghild Viem

  

Divemaster siden 2015. Alle undervannsbilder er tatt av fotograf Vebjørn Karlsen, så fremt ikke annet navn står på bildet. Sjekk ut hans nettside: www.vebjornkarlsen.no


Nord&Ne teamet dykker på Kvitberget i blått hav over tareskog - foto Erling Svensen

Betingelser


Betingelser for kjøp og deltakelse ved programfaste turer. Som programfaste turer menes alle aktiviteter med fastsatte avganger som publisert på våre nettsider.

Bekreftelse

Bestillingen er bindende når du har mottatt skriftlig bekreftelse fra NORD&NE om mottatt betaling. NORD&NE er da ansvarlig for å levere de produkter/arrangementer du har bestilt, samtidig som du blir økonomisk ansvarlig for bestillingen. I det øyeblikk du gjør en bestilling, bekrefter du samtidig at du har myndighet til å akseptere på vegne av deg selv og eventuelt reisefølge. Du aksepterer ansvar for at innbetaling skjer til oss for samtlige reisende i ditt følge. Du er selv ansvarlig for å påse at reservasjonen er i samsvar med bestilling. Du vil være ansvarlig for at samtlige i ditt reisefølge blir holdt fullt informert om hva som er bestilt og om eventuelle endringer.


Avbestilling

Du kan kansellere din bestilling uten kostnad frem til 24 timer før avgang for aktiviteten. Innbetalt beløp vil bli refundert i sin helhet. For kanselleringer mindre enn 24 timer før avgang kan det ikke påregnes refusjon.


Klager

Eventuelle klager knyttet til leveransen fra NORD&NE må meldes skriftlig innen 5 dager etter gjennomført arrangement. Klager som blir levert senere enn denne fristen vil ikke bli gitt noen form for økonomisk kompensasjon.

Beskrivelse av utførelse

NORD&NE forbeholder seg retten til å endre turer og program grunnet værforhold. Alle program og turer kan bli endret eller kansellert av sikkerhetshensyn. Ved kansellering fra vår side vil innbetalt beløp bli refundert i sin helhet. Deltageren som har bestilt turen blir i all hovedsak kontaktet per e-post brukt ved bestilling. Det er dermed viktig at deltageren sjekker sin e-post jevnlig for beskjeder.


Ansvar

Arrangøren er ansvarsforsikret gjennom sin forsikringsagent. Deltagere må selv ha aktuell reiseforsikring i tillegg. NORD&NE kan ikke holdes ansvarlig for tap og merkostnader grunnet forsinkelser utenfor selskapets kontroll som streik, ulykker, sykdom eller andre forhold som faller inn under force majeure. NORD&NE AS er ikke ansvarlig for verdier som medbringes av kunden, som vesker, briller, kamera/ telefon, klær osv.


Kundens plikt

Deltagerne er selv ansvarlig for å vurdere om de er fysisk og psykisk skikket for å delta på bestilte turer. Kunden må rette seg etter ordensbestemmelser og anvisninger gitt av arrangøren.
NORD&NE forbeholder seg retten til å nekte deltakelse på en tur dersom kunden er en trussel for sikkerheten, enten for seg selv eller de andre deltakerne, eller dersom kunden opptrer slik at han/hun er til stor sjenanse for de andre deltakerne.
Deltakere på våre turer bekrefter med deres reservasjon at det ikke finnes noen medisinske grunner til å tvile på deres deltagelse i det beskrevne programmet. Instruksjoner av personell skal overholdes. I tilfeller der dette ikke følges har vårt personell tillatelse til å avvise deltakeren fra videre deltagelse på turen. I slike tilfeller vil deltakeren ikke ha rett til refusjon.

I tilfellet en deltaker bryter sin deltakelse på en tur eller i et program på hans eller hennes eget ønske, har han eller hun ingen krav på refusjon.


Tvister

Eventuelle tvister mellom kunde og NORD&NE underlagt jurisdiksjonen til lokale domstoler der NORD&NE AS er lokalisert.

Conditions


Conditions for purchase and participation in scheduled trips. By scheduled trips are meant all activities with scheduled departures as published on our website.

Confirmation

The order is binding when you have received written confirmation from NORD&NE about payment received. NORD&NE is then responsible for delivering the products / events you have ordered, at the same time as you become financially responsible for the order. The moment you make a booking, you also confirm that you have the authority to accept on behalf of yourself and any travel companion. You accept responsibility for payment being made to us for all travelers in your entourage. You are responsible for ensuring that the reservation is in accordance with the booking. You will be responsible for ensuring that everyone in your party is kept fully informed about what has been booked and about any changes.


Cancellation

You can cancel your booking free of charge up to 24 hours before departure for the activity. The amount paid will be refunded in full. For cancellations less than 24 hours before departure, no refund can be expected.


Complaints

Any complaints related to the delivery from NORD&NE must be reported in writing within 5 days after the event. Complaints submitted later than this deadline will not be given any form of financial compensation.

Description of execution

NORD&NE reserves the right to change tours and programs due to weather conditions. All programs and tours may be changed or canceled for security reasons. In case of cancellation on our part, the amount paid will be refunded in full. The participant who has booked the trip will mainly be contacted by e-mail used when booking. It is therefore important that the participant checks his e-mail regularly for messages.


Responsibility

The organizer is insured for liability through his insurance agent. Participants must have current travel insurance in addition. NORD&NE can not be held responsible for losses and additional costs due to delays beyond the company's control such as strikes, accidents, illness or other conditions that fall under force majeure. NORD&NE AS is not responsible for values brought by the customer, such as bags, glasses, camera / phone, clothes, etc.


The customer's duty

The participants are responsible for assessing whether they are physically and mentally fit to participate in booked trips. The customer must comply with the rules of order and instructions given by the organizer.
NORD&NE reserves the right to refuse participation in a trip if the customer is a threat to safety, either for himself or the other participants, or if the customer acts in such a way that he / she is a great embarrassment to the other participants.
Participants in our tours confirm with their reservation that there are no medical reasons to doubt their participation in the described program. Instructions of personnel must be observed. In cases where this is not followed, our personnel have permission to reject the participant from further participation in the trip. In such cases, the participant will not be entitled to a refund.

In the event that a participant breaks his or her participation in a trip or program at his or her own request, he or she is not entitled to a refund.


Disputes

Any disputes between customer and NORD&NE subject to the jurisdiction of local courts where NORD&NE AS is located.